Dissabte, 27 De Febrer De 2021
Passeig Moragues,21, Castelldans - 25154
Telèfon: 973120002 
Fax: 973120542

Tramits TRAM

Edicte aprovació prèvia del projecte presentat per Josep Maria Vilalta Benet per a sol.licitar llicència per aconstruir una bassa de reg impermeabilitzada amb argiles, situada al poligon 14 parcel.les 22 al TM de CastelldansEDICTE

 

 

El ple de lajuntament de Castelldans ha realitzat laprovació prèvia del projecte presentat per JOSEP MARIA VILALTA BENET per a sol·licitar llicència per a construir una bassa de reg impermeabilitzada amb argiles, situada al polígon 14, parcel·les 22 al TM de Castelldans.

 

Dacord amb lestablert a larticle 49.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 dagost, pel qual saprova el Text refós de la Llei dUrbanisme de Catalunya, sobre un termini dinformació pública de vint dies hàbils a comptar del dia següent a la publicació daquest anunci al Butlletí Oficial de la Província de Lleida i en el web municipal, amb la finalitat que qualsevol persona interessada pugui examinar lexpedient i, presentar les al·legacions i suggeriments que consideri pertinents.

 

Lexpedient es pot consultar a la Secretaria de lAjuntament els dies laborables de les 9.30 a les 14.00 hores.

 

 

Castelldans,  24 de novembre de 2017.

 

LALCALDE

 Mapa Web