Diumenge, 9 De Agost De 2020
Passeig Moragues,21, Castelldans - 25154
Telèfon: 973120002 
Fax: 973120542

Tramits TRAM

Edicte Acord aprovació inicial desafectació del domini públic de lafinca rústica de propietat municipal ubicada al polígon 8 parcel.la9031 del teme municipal de CastelldansEDICTE

 

El ple de lajuntament de Castelldans, reunit en sessió ordinària de data 13 de desembre de 2017 va aprovar inicialment la desafectació del domini públic del bé situat a del bé situat al polígon 8 parcel·la 9031 del terme municipal de Castelldans.

De conformitat amb allò establert a larticle 20.2 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals -RPELC-, aprovat per Decret 336/1988, de 17 doctubre, sexposa al públic lacord esmentat per termini de 15 dies hàbils per tal que els interessats puguin formular reclamacions.

Lexpedient es podrà examinar a la Secretaria General daquest Ajuntament, situada a lAjuntament de Castelldans, de dilluns a divendres en horari de 9:30 a 14:00 hores.

 

A Castelldans, a 13 de desembre de 2017.

LAlcaldeMapa Web