Dissabte, 28 De Novembre De 2020
Passeig Moragues,21, Castelldans - 25154
Telèfon: 973120002 
Fax: 973120542

Novetats

17/04/2020

APROVACIÓ INICIAL I INFORMACIÓ PÚBLICA DEL PLA DE DESPLEGAMENT DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE CASTELLDANS


APROVACIÓ INICIAL I INFORMACIÓ

EDICTE APROVACIÓ INICIAL I INFORMACIÓ PÚBLICA
Anunci sobre el Pla de Desplegament de la fibra òptica en el municipi de Castelldans
El ple de lAjuntament de Castelldans reunit en sessió extraordinària de data 15 dabril de 2020, va aprovar inicialment el
Pla de Desplegament duna xarxa de Fibra òptica FTTH al municipi de Castelldans, presentat per E.TELECOM S.L.U., de
conformitat amb larticle 34.6 de la Llei 9/2014, de 9 de maig, General de Telecomunicacions, sense perjudici de tercers,
salvant el dret a la propietat i supeditat a lobtenció daltres autoritzacions que puguin ser preceptives.
En compliment del que preveu larticle 45 de la Llei 39/2015, d1 doctubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, aquest pla es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies hàbils, a comptar des de
lendemà al de publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província. Durant aquest termini podrà ser
examinat per qualsevol interessat en les dependències municipals perquè es formulin les al·legacions que sestimin
pertinents. Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica daquest Ajuntament adreça
http://castelldans.cat/.
Un cop finalitzat aquest termini sense que hi hagi al·legacions, caldrà aprovar el pla definitivament i publicar-ho
novament al Butlletí Oficial de la Província.
A Castelldans, a 16 dabril de 2020.
LALCALDE
Conrad Llovera Sala


Informació addicional


Mapa Web