Dijous, 21 De Gener De 2021
Passeig Moragues,21, Castelldans - 25154
Telèfon: 973120002 
Fax: 973120542

Novetats

13/03/2020

EDICTE


MAS PINELL SCCL Sol·licitud d’autorització ambiental Exposició publica i Informació veïnal

MAS PINELL SCCL ha sol·licitat a lOficina de Gestió Ambiental Unificada de Lleida sol·licitud dautorització ambiental per a
una instal·lació ramadera per a la cria intensiva de més de 2.500 porcs dengreix (de més de 20 kg).
Dacord amb larticle 19.2 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, lOficina
de Gestió ambiental unificada de Lleida ha considerat la documentació presentada per Mas Pinell SCCL, amb la sol·licitud
dautorització ambiental, suficient i idònia per seguir els tràmits previstos dacord amb la citada llei.
En compliment del que estableix larticle 20.2 de la Llei 20/2009, es sotmet el contingut del Projecte i de lEstudi dimpacte
Ambiental a exposició pública en el web municipal, en letauler i en el tauler danuncis municipal, durant un període de 20
dies; i a informació veïnal per un període de 10 dies, per a que es puguin presentar les al·legacions, observacions o
reclamacions que es considerin oportunes.
En aquest sentit, lexpedient amb tota la documentació es podrà examinar en les oficines municipals de 09.30 a 14.00 hores
de dilluns a divendres.
A Castelldans, a 13 de març de 2020.
Alcalde
Conrad Llovera SalaMapa Web